Zaświadczenie lekarskie, wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym, jako dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy

W obecnych czasach normą jest podróżowanie po całym świecie w celach wypoczynkowych, jak również zawodowych. Zdarzają się sytuację, iż w trakcie takiej podróży dochodzi do wypadku czy choroby, na skutek których jest się niezdolnym do pracy przez pewien czas. W takim przypadku, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy lub otrzymać zasiłek chorobowy w Polsce, należy uzyskać zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznej placówce lekarskiej.

Wskazać należy, iż kwestia przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

W myśl § 5 tegoż rozporządzenia, dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym lub przez zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone jest datą wystawienia i podpisem oraz określa początkową i końcową datę tej niezdolności. Jednakże znamiennym jest, iż nie ma obowiązku przetłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw (§ 6 ww. rozporządzenia).

Jeżeli zatem zaświadczenie lekarskie uzyskane za granicą spełni przedstawione kryteria, to stanowić będzie dowód nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy oraz podstawę do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Na marginesie należy dodać, że pomimo faktu przebywania za granicą pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności w pracy, nie później jednak niż w drugim dniu tej nieobecności. Znamiennym przy tym jest, iż jeżeli pracodawca nie ma określonego sposobu zawiadomienia o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, to pracownik powinien tego dokonać osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego (§ 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Niedopełnienie tego obowiązku może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje takie jak kara upomnienia lub nagany. Istotnym również jest, iż pracownik ma obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Niedochowanie tegoż terminu spowoduje obniżenie wysokości zasiłku chorobowego.

Autor: Lidia Makarewicz

 


A- A A+
A A A