Bezpłatna Pomoc Prawna

Fundacja Togatus Pro Bono udziela wsparcia prawnego dla osób i organizacji pozarządowych, które potrzebują pomocy prawnej a nie mają możliwości finansowych.

Ponadto w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255) prawnicy Fundacji udzielają bezpłatnych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie funkcjonowania Powiatów, z którymi Fundacja zawarła umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania bezpłatnej pomocy prawnej umieszczonymi poniżej.  Znajdą tu Państwo odpowiedzi na większość nurtujących pytań, m.in:

 1.Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

✔️której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
✔️która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
✔️która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
✔️która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
✔️która nie ukończyła 26 lat, lub
✔️która ukończyła 65 lat, lub
✔️która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
✔️która jest w ciąży.

 

2.Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
✔️wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
✔️udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
✔️sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

3.Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie bezpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

✔️prawa pracy,

✔️przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

✔️prawa cywilnego,

✔️spraw karnych,

✔️spraw administracyjnych,

✔️ubezpieczenia społecznego,

✔️spraw rodzinnych,

✔️prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bezpłatna pomoc prawna NIE obejmuje spraw:

✔️podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
✔️z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
✔️związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 4.Gdzie muszę się zgłosić, aby otrzymać bezpłatną poradę prawną?

Bezpłatna porada prawna jest udzielana w czasie dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w:

Powiecie Sejneńskim,       Powiecie Płońskim,                     Powiecie Oleckim,

Miasto Olsztyn,                  Powiecie Augustowskim,           Powiecie Bartoszyckim,

Powiecie Nidzickim,          Powiecie Ostrowskim,                Powiecie Wołowskim,

Powiecie Sierpeckim,         Powiecie Wałeckim,                   Powiecie Skierniewickim,

Powiecie Ostrowieckim,    Powiecie Drawskim,                   Miasto Łódź,

Powiecie Żyrardowskim,   Powiecie Garwolińskim,            Powiecie Zamojskim,

Powiecie Zawierciańskim,  Powiecie Giżyckim,                   Powiecie Bieszczadzkim,

Powiecie Pilskim,                 Powiecie Krapkowickim,          Powiecie Choszczeńskim,

Powiecie Głubczyckim,       Miasto Piotrków Trybunalski, Powiecie Czarnkowskim,

Powiecie Strzeleckim,         Powiecie Szydłowieckim,          Miasto Jastrzębie-Zdrój,

Powiecie Siedleckim,          Powiecie Ostrowieckim,            Powiecie Jędrzejowskim,

Powiecie Ostrołęckim,        Miasto Siedlce,                           Powiecie Kamieńskim,

Powiecie Żuromińskim,     Powiecie Nidzickim,                  Powiecie Kościańskim,

Powiecie Sejneńskim,        Powiecie Augustowskim,           Powiecie Łobeskim,

Powiecie Świdwińskim,     Powiecie Staszowskim,               Powiecie Ząbkowickim.

5.Co powinienem zabrać na bezpłatną poradę prawną?

Na dyżur prawnika należy ze sobą wziąć wszystkie dokumenty w oryginale lub kopii ważne dla sprawy, z którą się przychodzi.  Jest to bardzo ważne do udzielenia rzetelnej porady prawnej przez prawnika. Prawnik nie może zabrać żadnych dokumentów w sprawie.

 

6.Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Przed spotkaniem z prawnikiem warto wypisać sobie wszystkie szczegóły sprawy, z którą się przychodzi. Będzie to pomocne w czasie opisywania problemu prawnikowi. Najlepiej zawczasu przygotuj sobie listę pytań do prawnika, aby usprawnić przebieg spotkania. Prosimy o podanie prawnikowi wszystkich szczegółów sprawy prawnej, nawet jeśli mogłyby one być krępujące. Prawnik jest po to, aby pomóc, a nie aby oceniać. Rozumie sytuację i postara się zrobić wszystko, aby udzielić pomocy. Prosimy odpowiadać mu konkretnie i zgodnie z prawdą. Prosimy o jasne sformułowanie tego, czego oczekują Państwo od naszego prawnika.

 

7.Czy muszę długo czekać na bezpłatną poradę prawną?

 Nie, bezpłatne porady prawne są udzielane na bieżąco w godzinach dyżurowania prawnika.

 

8.Z czego są finansowane darmowe bezpłatne porady prawne?

Nasza pomoc jest finansowana z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

 

Zapraszamy do współpracy😊

A- A A+
A A A