Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika

W praktyce nierzadko występują sytuacje, iż po ciężkim i długotrwałym procesie, po uzyskaniu tytułu wykonawczego (tj. m.in. orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności) i w końcu wszczętym postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi, postępowanie to zostaje umorzone z uwagi na jego bezskuteczność, spowodowaną nieposiadaniem przez dłużnika majątku z którego można by wyegzekwować należność. Sytuacja ta będzie mniej frustrująca dla wierzyciela, gdy uświadomi on sobie, że nie jest do końca bezradny i istnieje jeszcze szansa na wyegzekwowanie należności od dłużnika. Ustawodawca bowiem w art. 913 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego uregulował możliwość żądania przez wierzyciela zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia.

Instytucja wyjawienia majątku ma na celu uzyskanie przez wierzyciela informacji o majątku dłużnika, których do tej pory nie posiadał, co umożliwi skierowanie przeciwko dłużnikowi egzekucjj, a w konsekwencji wyegzekwowanie należności i zapewnienia skuteczności postępowania egzekucyjnego. Jeżeli zatem zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”.

Ustawodawca zapewnił ponadto możliwość żądania przez wierzyciela wyjawienia majątku przez dłużnika także przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel, który wystąpi z tym żądaniem będzie musiał uprawdopodobnić, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych (okresowych) za okres sześciu miesięcy lub uprzednio wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia. Podkreślenia natomiast wymaga, iż przedmiotowe wezwanie do zapłaty może nastąpić dopiero po uzyskaniu tytułu wykonawczego i koniecznie musi zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dopiero gdy dłużnik, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, nie spełnił świadczenia, wierzyciel będzie mógł wystąpić do Sądu z żądaniem o wyjawienie majątku.

Żądanie to składa się w formie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika, tj. właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsca zamieszkania. Natomiast jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika w Polsce. Do wniosku należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku. W przypadku zaś kiedy wniosek złożono przed wszczęciem postępowania egzekucji należy również dołączyć tytuł wykonawczy. Pamiętać przy tym należy, iż wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę należy uiścić bezpośrednio w kasie sądu albo w formie znaków opłaty sądowej, bądź na rachunek bankowy sądu.

 

Autor: Lidia Makarewicz


A- A A+
A A A