Vademecum wyborcy – cz. IV Głosowanie korespondencyjne

Przepisy prawa wyborczego, jako zasadę przewidują osobiste głosowanie. Wyborca w dniu wyborów winien osobiście stawić się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, pobrać kartę do głosowania i postawić znak krzyżyka obok nazwiska kandydata. Wyjątkiem jest głosowanie korespondencyjne, polegające na tym, że wyborca nadal samodzielnie oddaje swój głos, ale nie musi czynić tego w siedzibie komisji wyborczej.

Głosowanie korespondencyjne jest dopuszczalne w wyborach do Sejmu, do Senatu, na urząd Prezydenta, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie jest możliwe głosowanie korespondencyjne w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego i na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wyjątkowo będzie mógł korespondencyjnie w wyborach samorządowych zagłosować wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoba, która ma zamiar głosować korespondencyjnie musi zgłosić to wójtowi, na co najmniej 15 dni przed dniem wyborów, a w przypadku wyborcy przebywającego poza granicami państwa zgłosić konsulowi na co najmniej 18 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, złożone telefaksem lub w formie elektronicznej.  W zgłoszeniu wyborca wskazuje imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy głosowanie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. Wyborca przebywający za granicą musi także podać numer paszportu oraz miejsce pobytu za granicą.

Wyborca niepełnosprawny, który chce korespondencyjnie głosować w wyborach samorządowych do wymienionych wcześniej danych musi dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z urzędu gminy nie później niż na 7 dni przed dniem głosowania pakiet wyborczy. Wyborca przebywający za granicą otrzymuje pakiet wyborczy wysłany przez konsula nie później niż na 13 dni przed dniem wyborów.

Pakiet wyborczy zawiera:

  • kopertę zwrotną
  • kartę lub karty do głosowania
  • kopertę na kartę do głosowania
  • instrukcje głosowania korespondencyjnego
  • nakładkę na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Brille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania
  • oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu na karcie do głosowani

Głosujący korespondencyjnie wyborca po wypełnieni karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, która zakleja, a następnie kopertę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o tajnym i osobistym oddaniu głosu na karcie do głosowania i przesyła ja właściwej obwodowej komisji wyborczej, a wyborca przebywający za granicą na własny koszt do właściwego konsula. Wyborca może również przed dniem wyborów osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy lub do właściwego konsula, może także osobiście dostarczyć w dniu wyborów kopertę do właściwej komisji wyborczej.

Autor:  dr Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


A- A A+
A A A