Vademecum wyborcy – cz. III Kiedy możemy głosować przez pełnomocnika?

W wyborach wyborca zasadniczo głosuje osobiście, oddając swój głos w lokalu wyborczym. Kodeks wyborczy przewiduje możliwość głosowania przez pełnomocnika, czyli możliwość oddania głosu w imieniu wyborcy przez wskazaną przez wyborcę osobę.

Pełnomocnika może ustanowić wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 75 lat.

Wyborca może ustanowić tylko jednego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Nie może być pełnomocnikiem osoba wchodząca w skład komisji obwodowej, w której wyborca miałby głosować, mąż zaufania, jak również kandydat w  wyborach.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy. Wyborca musi złożyć  do wójta gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru, wniosek,  najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa następuje w miejscu zamieszkania wyborcy.

Pełnomocnictwo może być najpóźniej na dwa dni przed wyborami wycofane. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie  stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Autor: dr Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


A- A A+
A A A