Prezydencki projekt zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent RP złożył w Sejmie projekt ustawy zmieniającej ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Proponowane zmiany obejmują zwiększenie zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez zwiększenie liczby punktów, w jakich pomoc jest świadczona, ich specjalizację i rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy, a także wprowadzenie tzw. poradnictwa obywatelskiego.

Nowelizacja przewiduje, że poza dotychczas uprawnionymi, nieodpłatną pomoc prawną będzie mogła uzyskać osoba:

1)        której dochód członka rodziny, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nie przekroczył kwoty 2000 zł, a w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe – kwoty 3000 zł;

2)        która uzyskała decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

3)        bezrobotna;

4)        niepełnosprawna;

5)        która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego była objęta pomocą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwagi na trudną sytuacją życiową osoby uprawnionej potwierdził kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, pracownik socjalny lub asystent rodziny;

6)        która jest objęta pomocą na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7)        która jest objęta kuratelą, a potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego potwierdził kurator sądowy;

8)        która zamieszkuje w lokalu, który wchodził w skład publicznego zasobu mieszkaniowego i:

a)    która otrzymała wypowiedzenie stosunku prawnego odpłatnego używania lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 lub ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, lub

b)    wobec której zostało wytoczone powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu;

9)        która uzyskała wizę repatriacyjną wydaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w okresie 5 lat od nabycia obywatelstwa polskiego;

10)    która jest obywatelem polskim, powróciła i przebywa z zamiarem stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w ciągu 5 lat kalendarzowych bezpośrednio przed powrotem, nieprzerwanie zamieszkiwała poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba taka jest uprawniona do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie 12 miesięcy od dnia powrotu;

11)    która pełni funkcję rodziny zastępczej lub prowadzi rodzinny dom dziecka.

O przebiegu prac ustawodawczych nad nowelizacją będziemy Państwa na bieżąco informować.

Autor: Joanna Juchniewicz

 


A- A A+
A A A