Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

W dzisiejszych czasach ogromną rolę w życiu każdego z nas odgrywa możliwość robienia zakupów za pośrednictwem Internetu. Szukając na odpowiednich stronach jesteśmy w stanie znaleźć wszystko, co w danej chwili jest nam niezbędne. Przedsiębiorcy w swojej ofercie zawierają zarówno artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, chemiczne czy też odzież najwyższej jakości.  Za pośrednictwem Internetu możliwy jest zatem zakup dosłownie wszystkiego. Zakupy takie niosą za sobą jednak pewne ryzyko, albowiem kupujący nie jest w stanie fizycznie zbadać kupowanego towaru. Ustawodawca wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów wprowadził w 2014r. ustawę o prawach konsumenta, która znacznie rozszerzyła zakres uprawnień konsumentów.

W pierwszej kolejności należy wskazać kim jest konsument. Zgodnie z art. 22 1 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. Przenosząc powyższą definicję na grunt prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, należy stwierdzić, iż konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nabywa rzecz na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta umową zawartą na odległość jest każda umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zwarcia umowy włącznie. Bez wątpienia zatem zakup artykułów za pośrednictwem Internetu będzie umową zawarta na odległość. Należy jednak wskazać, iż umowami takimi będą również umowy zawarte za pośrednictwem telefonu lub też innego środka komunikacji.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest podstawowym uprawnieniem konsumenta, które zostało zagwarantowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny odstąpienia. Warto w tym miejscu wskazać, że w przypadku umów sprzedaży towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej, co ma znaczenie dla obliczenia terminu do odstąpienia od umowy. Termin 14 dni rozpoczyna zatem bieg od dnia doręczenia towaru kupującemu lub osobie trzeciej przez niego upoważnionej do jego odbioru.

Realizacja uprawnienia do odstąpienia od umowy odbywa się przez złożenie przez konsumenta jednostronnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. W praktyce przedsiębiorcy zamieszczają na swoich stronach internetowych odpowiednie formularze oraz instrukcje postępowania w przypadku odstąpienia od umowy.

W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić przedsiębiorcy rzecz. Konsument ponosi jednak koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść. Warto jednak wspomnieć, iż przedsiębiorca zwraca konsumentowi, oprócz ceny zapłaconej za dany przedmiot, również koszty najtańszego sposobu dostawy towaru do konsumenta.

Bez wątpienia prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ma na celu ochronę konsumenta jako podmiotu słabszego w stosunkach gospodarczych. Rozwiązanie wprowadzone przez ustawodawcę daje konsumentom gwarancję satysfakcji z zakupionych na odległość przedmiotów.  Należy jednak pamiętać, iż uprawnienie te dotyczy jedynie konsumentów, a więc nie będzie miało zastosowania do umów zawartych w związku z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą.

Autor: Juliusz Podlewski


A- A A+
A A A