Zmiana imienia i nazwiska

Imię i nazwisko są indywidualnie przypisane do każdej osoby, a o ich wyborze zasadniczo decydują rodzice dziecka.

Polskie prawo przewiduje możliwość dokonania zmiany imienia i zmiany nazwiska. Może to jednak nastąpić jedynie w wyjątkowych, określonych w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. 2016, poz. 10) przypadkach.

Zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem, zastąpienie jednego imienia dwoma imionami, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion. W wyniku dokonanej zmiany osoba nie może nosić więcej niż dwóch imion. Zmiana nazwiska natomiast oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Nazwisko zmienione nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Obywatel polski może wystąpić o zmianę imienia i nazwiska:

– jeżeli nosi imię i nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;

– chce je zmienić na imię lub nazwisko używane;

– chce zmienić imię lub nazwisko, jeżeli zostały wcześniej bezprawnie zmienione;

–  chce je zmienić na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, może dokonać zmiany wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Trzeba pamiętać, że zmiana nazwiska nie jest dopuszczalna, jeżeli osoba ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej “numerem PESEL”, jeżeli został nadany;

2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

4) adres do korespondencji wnioskodawcy;

5) uzasadnienie;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Autor: dr Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 


A- A A+
A A A