Długość okresów wypowiedzenia umów o pracę

Okresy wypowiedzenia umów o pracę ustawodawca uregulował w art. 34 – 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zostały one zróżnicowane w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z pracownikiem, tzn. czy jest to umowa o pracę na okres próbny, czy umowa o pracę na czas określony albo nieokreślony.

W przypadku umów o pracę zawieranych na okres próbny, z uwagi, iż nie mogą one być zawarte na czas dłuższy niż 3 miesiące, okres ich wypowiedzenia ustawodawca określił na:

  1. 3 dni robocze – jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  2. 1 tydzień – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  3. 2 tygodnie – jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Odnośnie zaś umów o pracę zawartych na czas określony i nieokreślony, ich okres wypowiedzenia wiąże się bezpośrednio z okresem zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  1. 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jednakże znamiennym jest, iż do powyższych okresów zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, określonego w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika np. na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

Trzeba również pamiętać, że strony umowy o pracę, po dokonaniu wypowiedzenia umowy przez jedną z nich, mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania stosunku pracy, a ustalenia te nie będą mieć wpływu na tryb rozwiązania umowy o pracę.

Autor: Lidia Makarewicz

 


A- A A+
A A A