Postępowanie w sprawie o dział spadku. Wzór wniosku o dział spadku.

Przeprowadzenie postępowania o dział spadku jest konieczne w sytuacji, gdy chcemy dokonać podziału majątku spadkowego pośród powołanych spadkobierców. Od czego zatem należy zacząć i w jakiej formie można dokonać działu spadku? Odpowiedzi na te pytania, a także przykładowy wzór wniosku o dział spadku znajdują się poniżej.

Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Należy pamiętać, iż w sytuacji, gdy do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Przepisy przewidują również ograniczenia co do formy zawarcia umowy o dział spadku w sytuacji, gdy podziałowi podlega przedsiębiorstwo.

Postępowanie przed Sądem.

Celem uzyskania postanowienia Sądu w zakresie działu spadku koniecznym jest zainicjowanie postępowania przed Sądem stosownym wnioskiem. Zgodnie z art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego, sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Zatem w postępowaniu o dział spadku chodzi o załatwienie całokształtu stosunków, jakie powstały między spadkobiercami. W obrębie tych stosunków podstawowym elementem jest oznaczenie wysokości spłaty lub dopłaty, terminu i sposobu ich uiszczenia oraz oznaczenie wysokości odsetek. Rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do integralnych składników każdego postanowienia o dział spadku.

Co jednak najistotniejsze, zgodnie z art. 680 Kodeksu postępowania cywilnego, we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

Należy jednak zaznaczyć, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może być zainicjowane jednocześnie z postępowaniem o dział spadku – taką sytuację przedstawiono we wzorze wniosku o dział spadku załączonym do niniejszego artykułu.

Końcowo, wskazać należy, iż w praktyce często mamy do czynienia z sytuacją, w której w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową. W takim wypadku do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku (jak w przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku), połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków – co również przedstawiono we wzorze wniosku załączonego do niniejszego artykułu.

Dowody w postępowaniu o dział spadku.

Dowodami w postępowaniu o dział spadku może być dowód z przesłuchania stron postępowania, tj. Wnioskodawcy/ Uczestników postępowania oraz świadków. Ponadto, dowodami w tym postępowaniu są dokumenty. W tym miejscu wspomnieć należy, iż w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Przedłożenie tego typu dokumentów nakładają na nas przepisy. Ponadto, w sprawach o dział spadku często powołuje się dowód z opinii biegłego.

W praktyce, w sytuacji zgodnego działu spadku postępowanie dowodowe nie jest skomplikowane i nie wymaga długotrwałego przeprowadzania czynności. Odmiennie, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia i o końcowym podziale majątku spadkowego decyduje Sąd wydając stosowne postanowienie, postępowanie jest złożone.

Zgodność/niezgodność w zakresie działu spadku ma również wpływ na wysokość opłaty sądowej – co wskazano we wzorze wniosku o dział spadku.

Do pobrania: WZÓR WNIOSKU O DZIAŁ SPADKU

Autor: Paula Amelian


A- A A+
A A A