Zmiany w Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu Zdrowia zmianie ulegają przepisy dotyczące okresu ważności EKUZ. Po wprowadzeniu zmian Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie ważna przez 12, a nie jak do tej pory przez 6 miesięcy. Mimo to, okres ważności EKUZ dla szczególnych kategorii podmiotów nie ulegnie zmianie. Do specjalnej kategorii podmiotów należą m. in. emeryci, dla których EKUZ jest wydawana na pięć lat. Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy otrzymują EKUZ na dwa miesiące. Warto podkreślić, że kobiety będące w ciąży i zamieszkujące na terytorium RP otrzymują EKUZ na 6 miesięcy, natomiast w okresie połogu EKUZ o 42-dniowym terminie ważności. Należy pamiętać, że w przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki NFZ informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ważność EKUZ nie może być dłuższa niż okres ochrony wynikający z przepisów ubezpieczeniowych. Prawo do uzyskania świadczeń medycznych na terytorium Wspólnoty Europejskiej gwarantuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 i rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA i posiadającej EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Chodzi o to, by pacjent nie był zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.


Autor: Joanna Poprawska
A- A A+
A A A