Założenie spółki przez Internet krok po kroku

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną, prostą spółkę akcyjną lub komandytową można założyć na dwa sposoby:

 1. tradycyjnie
 2. przez Internet, przy pomocy portalu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna), prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Możliwość zawarcia umowy spółki online, w systemie S24 dotyczy wyłącznie nieskomplikowanych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do umowy lub statutu niestandardowych przepisów. W systemie S24 kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie można zmienić.

A jakie niesie za sobą wady i zalety wybór tego rozwiązania?

Do plusów wyboru tego sposobu założenia spółki należy zaliczyć:

 1. założenie spółki bez wychodzenia z domu, co pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości czasu;
 2. prostota i intuicyjność systemu który przeprowadza krok po kroku przez proces zawierania umowy spółki;
 3. brak konieczności samodzielnego tworzenia wzorca umowy – w S24 są wszystkie standardowe wzorce dokumentów;
 4. uniknięcie konieczności zawarcia umowy spółki w szczególnej formie (na przykład w formie notarialnej w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), co – poza czasem – pozwoli zaoszczędzić koszty taksy notarialnej;
 5. niższa opłata sądowa.

Jednak wybór tego rozwiązania niesie za sobą jednocześnie minusy, do których należy:

 1. brak możliwości wzbogacenia zapisów umowy i ukształtowania treści umowy spółki dowolnie;
 2. brak możliwości modyfikacji roku obrotowego – zawsze będzie równy kalendarzowemu.

Jak rozpocząć zakładanie spółki przez Internet krok po kroku?

1. Rejestracja w systemie S24 (eKRS)

Wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość złożenia elektronicznego podpisu profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. Z portalu S24 można korzystać jedynie po założeniu konta. Aby utworzyć konto, wystarczy podać adres e-mail oraz hasło. Następnie konto musi być autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji spółki przyjdą na konto utworzone w systemie. Będzie to między innymi: informacja z sądu o nadaniu sygnatury sprawie oraz o innych zdarzeniach dotyczących rejestracji spółki.

2. Przygotowanie niezbędnych danych do zarejestrowania spółki

Po autoryzacji konta w systemie S24 można przystąpić do zakładania spółki. W tym celu należy wybrać formę prawną przedsiębiorstwa. Następnie należy nadać spółce nazwę oraz określić jej siedzibę.

3. Wypełnienie internetowego formularza

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wzorca umowy wybranej spółki. Wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie składa się z kilkunastu paragrafów, w których znajdują się postanowienia dotyczące między innymi:

 1. przedmiotu działalności
 2. wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce
 3. wysokości wkładów
 4. czasu trwania spółki
 5. podziału zysków i strat
 6. możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
 7. trybu zmiany umowy spółki
 8. reprezentacji spółki.

4. Sporządzenie załączników

Do rejestracji spółki konieczne jest dodanie odpowiednich załączników, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia. Jednak dla ułatwienia wzorce tych dokumentów udostępniamy bezpłatnie na naszej stronie.

Dokumenty te należy sporządzić samodzielnie i umieścić je w systemie:

 1. oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń,
 3. lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
 4. lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do wyboru organów reprezentujących spółkę.

5. Podgląd dokumentów i wniosku

Przed podpisaniem każdy z wygenerowanych dokumentów widniejących na liście należy wyświetlić w celu sprawdzenia jego treści. Na tym etapie, możliwe jest jeszcze skorygowanie błędu.

6. Podpisanie dokumentów

Dokumenty w trybie S24 możesz podpisać przy użyciu:

 1. podpisu kwalifikowanego
 2. profilu zaufanego
 3. podpisu osobistego.

W zależności od składu organów, powołanych różnie będzie wyglądała kwestia podpisywania dokumentów. Umowę spółki podpisują wspólnicy. Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, proces podpisywania dokumentów automatycznie zostaje rozszerzony o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które podpisuje sam pełnomocnik. Podpisane dokumenty można pobrać z systemu i zapisać na komputerze.

7. Opłacenie wniosku

Po poprawnym przejściu wcześniejszych kroków system S24 automatycznie przeniesie do systemu płatności elektronicznych ePłatności.

Koszty:

 1. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku (250 zł),

System S24 automatycznie wskaże numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby spółki,

 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł), płatna na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu,
  • opłata manipulacyjna operatora płatności. (najczęściej 0,60 zł).

8. Rejestracja spółki w KRS przez S24

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym S24. Załącznikiem do wniosku będzie podpisana wcześniej umowa spółki wraz z przygotowanymi załącznikami. Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza dostępnego w systemie. Większość danych zostanie automatycznie pobrana z umowy spółki.

Opłacony wniosek trafi do wybranego przez sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, który powinien go rozpatrzyć w terminie jednego dnia od daty wpływu.


DO POBRANIA:

Autor: aplikant radcowski Wiktoria Lach


A- A A+
A A A