Wynagrodzenie brutto a netto

Jednym z punktów umowy o pracę jest wynagrodzenie. Strony ustalają je w kwocie brutto. W konsekwencji pracownik otrzymuje do portfela kwotę znacznie niższą. Również koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia są wyższe niż kwota brutto widniejąca na umowie. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że jest to najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie strony mogą zawrzeć w umowie o pracę na cały etat.

Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy w zawartej umowie o pracę znaleźć musi się między innymi punkt mówiący o wynagrodzeniu, które otrzyma pracownik za wykonywaną przez siebie pracę. Warto zauważyć, że ustawodawca w Kodeksie pracy nie operuje pojęciem „wynagrodzenie brutto” czy „wynagrodzenie netto”. Pojawia się wyłącznie mowa o wynagrodzeniu, które przysługuje pracownikowi w związku ze świadczoną przez niego pracą. Przyjmuje się jednak, że wynagrodzenie, które zostaje wskazane w umowie o pracę jest wynagrodzeniem brutto, czyli tym, które obejmuje również składki na ubezpieczenia. 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika, jaki ponosi pracodawca, to wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS obciążające pracodawcę. Składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika jak również z kieszeni przedsiębiorcy. W praktyce musi pokrywać je przedsiębiorca, to on jest odpowiedzialny za uregulowanie należności, pracownik nie może uniknąć płacenia podatków i składek. Pracodawca zobowiązany jest odprowadzać od naszej pensji składki na:

– ubezpieczenie społeczne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– podatek dochodowy.


Wartość potrącanych składek określa poniższa tabela: 


Rodzaj
składki
Stopy
procentowe
Pokrywa
pracownik
Pokrywa
pracodawca
na ubezpieczenie
wypadkowe
0,67% – 3,33%0,67% -3,33%
na ubezpieczenie
chorobowe
2,45%2,45%
na ubezpieczenie
rentowe
8,00%1,5%6,5%
na ubezpieczenie
emerytalne
19,52%9,76%9,76%

Składka zdrowotna wynosi 9%. Oblicza się ją od pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne.

Aby obliczyć ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, należy:

1. od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne,

2. następnie od uzyskanej kwoty odjąć koszt uzyskania przychodów:

  • jeśli pracownik mieszka w miejscowości zakładu pracy – wynosi on 250 zł,
  • jeśli pracownik mieszka poza miejscowością zakładu pracy – wynosi on 300 zł,

3. odejmuje się ulgę dla klasy średniej stosując jeden ze wzorów:

  • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17 dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł
  • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

4. kwotę zaokrągla się do pełnych złotych – jest to podstawa do obliczenia podatku dochodowego,

5. podstawę do obliczenia podatku dochodowego należy przemnożyć przez 17 lub 32% w zależności od progu podatkowego,

6. następnie odjąć kwotę wolną od podatku (450 zł) – tylko, gdy pracownik podpisał oświadczenie PIT-2.

Od 1 lipca 2022 roku planowana jest zmiana przepisów. Zgodnie z zapowiedziami stawka podatku zostanie obniżona do 12%, a kwota wolna będzie wyniosła 300 zł i będzie można ją podzielić aż na 3 płatników. Dodatkowo zostanie usunięta ulga dla klasy średniej.


Autor: Aplikant radcowski Wiktoria Lach


A- A A+
A A A