Świadczenia w związku z pomocą dla osób z Ukrainy

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantująca legalność pobytu Ukraińców i ich małżonków, którzy przybyli na terytorium RP w związku z inwazją Rosji na Ukrainie, a także regulująca kwestie dostępu do rynku pracy, edukacji, opieki medycznej i innych usług publicznych, w tym korzystanie ze świadczeń pieniężnych.

W art. 13 ust. 1 ustawy przewidziano również świadczenia pieniężne osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które umożliwiły zakwaterowanie oraz wyżywienie dla osób z Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane na wiosek osoby zainteresowanej, nie dłużej niż za okres 60 dni,  który w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. Stawka dzienna świadczenia wynosi 40 zł na 1 osobę przyjętą do zakwaterowania. Świadczenie ma zrekompensować koszty jakie poniosła osoba pomagająca uciekinierom, dlatego rekompensata nie jest traktowana jako dochód i jest zwolniona z podatku PIT.

Z art. 13 ust. 4 pkt 2 i 4 ustawy wynika, że wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie musi zawierać:

  1. PESEL lub NIP osoby składającej wniosek,
  2. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL jeżeli taki już posiada albo informacje o rodzaju oraz numerze/serii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

W załączeniu przedstawiamy wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Art. 31 ustawy – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł

Dla każdego obywatela Ukrainy, którego pobyt w na terytorium Polski jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, a także który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Kwota w wysokości 300 zł na osobę jest traktowana jako jednorazowy zasiłek i jest przeznaczona na własne utrzymanie np. zakup żywności, środków higienicznych, opłaty za mieszkanie, zakup odzieży czy obuwia.

Organem, który zajmuje się jednorazowym świadczeniem pieniężnym, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy pod względem miejsca pobytu beneficjenta.

Przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego nie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej. Forma decyzji zastrzeżona natomiast została dla odmowy przyznania świadczenia. Jest to więc rozwiązanie znane gminom z przepisów o dodatku osłonowym.

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne, a także koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.

Jeśli chodzi o PESEL, to jest on konieczny do uzyskania przez uchodźcę z Ukrainy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, u opiekuna jak również w innym miejscu w celu opieki nad dzieckiem. Jedynym warunkiem jest zamieszkiwanie wraz z dzieckiem na terytorium Polski. Podstawą obniżenia opłaty jest art. 64c ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

PESEL jest konieczny także do takich świadczeń, jak:

1) świadczenie wychowawcze,

2) świadczenie rodzinne,

3) świadczenie na dobry start,

4) świadczenie rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli wnioskodawca mieszka z dziećmi na terytorium Polski.

Ustawa z 12 marca 2022 r. przyznaje obywatelom Ukrainy prawo do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Oznacza to korzystanie z zasiłków, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy.

Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, natomiast jeśli sytuacja nie budzi wątpliwości, nie przeprowadza się takiego wywiadu.

Do pobrania:

Autor: mgr Paulina Więckiel

A- A A+
A A A