Ślub za granicą a ważność ślubu w Polsce

Ślub za granicą może być szansą na unikalne i niezapomniane przeżycie, które odzwierciedla kulturowe i osobiste aspiracje pary, z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów małżeństw charakterystycznych dla danego regionu. Ślub za granicą często wiąże się z pięknymi plenerami, malowniczymi sceneriami i niepowtarzalnymi chwilami. To może być wyjątkowa okazja do stworzenia pamiątek i wspomnień na całe życie, zarówno dla samych małżonków, jak i dla ich gości.

Warto pamiętać, że ważność w Polsce ślubu zawartego za granicą jest uzależniona od przestrzegania przepisów i procedur obowiązujących zarówno w kraju, w którym małżeństwo zostaje zawarte, jak i w Polsce. Przed podjęciem decyzji o ślubie za granicą, warto dokładnie się przygotować i zdobyć wszelkie niezbędne informacje, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych w przyszłości. 

Kwestia ważności aktu małżeństwa zawartego poza granicami rodzimego państwa, zależy od sposobu jego zawarcia. Droga, która umożliwia sformalizowanie związku poza terenem Polski, bez konieczności późniejszej rejestracji w urzędzie stanu cywilnego, przebiega przez konsulat. Ślub za granicą przed konsulem to opcja zarezerwowana wyłącznie dla dwóch obywateli Polski. Dlatego to jest to trafna opcja gdy Polakom zależy na zorganizowaniu uroczystości poza granicami kraju. Obywatel Polski, mający w planach zawarcie związku małżeńskiego w  konsulacie kraju za granicą, potrzebować będzie kilku ważnych dokumentów, w tym zaświadczenia, potwierdzającego, iż polskie prawo nie przewiduje przeszkód w zawarciu danego związku. Takie zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie naszego kraju i jest ono ważne przez 6 miesięcy. Druga opcja, wymaga pośrednictwa konsula, a wobec tego obarczona jest długim terminem oczekiwania oraz dodatkową opłatą.

W celu uzyskania stosownego zaświadczenia potrzebne następujące dokumenty:

1) odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,

2) ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

3) potwierdzenie na piśmie o braku przesłanek przeciwnych zawarciu związku małżeńskiego. 

Dodatkowo poza zaświadczeniem w celu przeprowadzenia ślubu przed konsulem konieczne będzie pozyskanie:

  1. zezwolenia na zawarcie małżeństwa – w przypadku, gdy wymaga tego polskie prawo (może to być konieczne np. w przypadku kobiety, która chce zawrzeć małżeństwo po ukończeniu 16. roku życia, ale jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności);
  2. ksero dowodu osobistego bądź paszportu świadków;
  3. imiennej listy gości – dozwolona liczba osób, które możesz zaprosić do ambasady to sprawa indywidualna każdej placówki (przykładowo w Grecji limit ten wynosi 20 gości).

Istotne jest to, że ślub przed konsulem nie odbywa się w dowolnym miejscu. Uroczystość musi odbyć się w konsulacie bądź w ambasadzie. Najczęściej placówki te znajdują się w stolicy kraju. Nie ma możliwości zawarcia związku małżeńskiego w innym miejscu np. na plaży, w  górach, w lesie. Niestety ślub musi odbyć się w budynku. Przy ślubie w konsulacie należy złożyć przed konsulem zapewnienie, że przyszła para młoda nie wie o żadnych okolicznościach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Oświadczenie powinno być złożone co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą, ale jednocześnie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem.

Jeśli nie chcemy zawierać ślubu przed konsulem to można wybrać drugą możliwość – tj. rejestrację ślubu w Polsce. W tym celu odpowiednie dokumenty należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego. Właściwy miejscowo jest urząd dla ostatniego adresu zamieszkania w  Polsce. 

Do koniecznych dokumentów należą:

  1. odpis aktu zawarcia małżeństwa,
  2. odpisy aktów urodzenia małżonków.

Istnieją dwa tryby przygotowania polskiego aktu małżeństwa, do których należą transkrypcja zagranicznego dokumentu, potwierdzającego zawarcie aktu małżeństwa oraz odtworzenie treści zagranicznego dokumentu. Do przygotowania obu polskich odpisów obligatoryjne jest posiadanie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pierwotnego dokumentu. Należy pamiętać, iż wymagane będą również urzędowe tłumaczenia zagranicznych dokumentów, których może dokonać tłumacz przysięgły (znajdujący się na liście Ministra Sprawiedliwości), bądź konsul.


Aplikant radcowski

Wiktoria Lach


A- A A+
A A A