Oświadczenie o kolizji drogowej

 1. Czym jest oświadczenie o kolizji drogowej?

Oświadczenie o kolizji drogowej jest ważnym dokumentem, który może być wymagany przez ubezpieczyciela lub organy ścigania w przypadku zaistnienia wypadku drogowego. Przed podpisaniem oświadczenia należy pamiętać, aby dokładnie przeczytać wszystkie treści oraz upewnić się, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym zdarzenia. Dodatkowo, warto zastanowić się, czy konieczne jest uzyskanie porady prawnika przed podpisaniem takiego dokumentu, zwłaszcza jeśli istnieje prawdopodobieństwo sporu z drugą stroną lub konieczności dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych. Oświadczenie o kolizji drogowej jest formalnym dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat zdarzenia drogowego. Dokument ten ma na celu przedstawienie zgodnego z prawdą opisu zdarzenia drogowego. W dokumentacji zawarte są szczegóły dotyczące miejsca, czasu oraz okoliczności kolizji, a także informacje na temat uczestniczących pojazdów oraz ich właścicieli lub kierowców.

Oświadczenie o kolizji może być sporządzone na miejscu zdarzenia, jeśli okoliczności na to pozwalają, lub w późniejszym czasie, po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji. W niektórych przypadkach może być konieczne skonsultowanie się z prawnikiem przed sporządzeniem oświadczenia, zwłaszcza jeśli istnieje prawdopodobieństwo sporu z drugą stroną lub konieczności dochodzenia roszczeń.

2. Informacje zawarte w oświadczeniu

 • Data, godzina oraz miejsce zdarzenia.
 • Dane osobowe i kontaktowe kierowcy oraz właściciela pojazdu, jeśli jest inny niż kierowca.
 • Opis zdarzenia, w tym kierunek jazdy, prędkość, warunki atmosferyczne i drogowe, oraz inne istotne okoliczności.
 • Opis pojazdów uczestniczących w kolizji, wraz z numerami rejestracyjnymi, markami, modelami oraz ewentualnymi uszkodzeniami.
 • Wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia.
 • Potwierdzenie faktu wezwania odpowiednich służb, takich jak policja lub pogotowie ratunkowe, jeśli było to konieczne.
 • Podpis osoby składającej oświadczenie oraz datę sporządzenia dokumentu.
 • Dokumentacja fotograficzna: Wsparciem dla oświadczenia mogą być również zdjęcia, które dokumentują miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdów. Fotografie mogą stanowić dodatkowy dowód potwierdzający opisane w oświadczeniu okoliczności zdarzenia. Dlatego warto zrobić zdjęcia z różnych perspektyw, uwzględniając uszkodzenia pojazdów, oznaczenia drogowe oraz ewentualne ślady zdarzenia.
 • Po sporządzeniu oświadczenia o kolizji warto zachować kopię dokumentu dla własnych celów oraz ewentualnych dalszych postępowań.
 • W oświadczeniu warto uwzględnić dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail, które umożliwią łatwy kontakt w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

Oświadczenie o kolizji powinno być wypełnione starannie i czytelnie, preferowane jest jego wypełnienie w formie pisemnej, chociaż niektóre ubezpieczalnie mogą dopuszczać także wypełnienie go elektronicznie.

3. Współpraca z ubezpieczycielem

Nieuczciwe lub nieprawdziwe oświadczenie może mieć poważne konsekwencje prawne. Osoba składająca fałszywe oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karno-administracyjnej, a także ponieść konsekwencje w postaci utraty odszkodowania lub zwiększenia składki ubezpieczeniowej.

Po sporządzeniu oświadczenia o kolizji ważne jest przekazanie go swojemu ubezpieczycielowi w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody. Ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe dokumenty lub informacje, które mogą być potrzebne do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie kolizji.

Oświadczenie o kolizji jest dokumentem mającym na celu ustalenie faktów związanych z wypadkiem drogowym. Dlatego tak istotne jest, aby jego treść była rzetelna, a opisane w nim okoliczności zdarzenia odpowiadały prawdzie. W przypadku wątpliwości lub konieczności uzyskania porady prawnej zaleca się skontaktowanie się z odpowiednim specjalistą, który pomoże w prawidłowym rozwiązaniu sytuacji.

W przypadku zdarzenia drogowego warto pamiętać też o innych rodzajach ubezpieczenia jakie poszkodowany posiada. W takiej sytuacji bardzo pomocne będzie na pewno ubezpieczenie assistance, w ramach którego można liczyć na przykład na holowanie pojazdu do warsztatu oraz transport podróżnych w dowolne miejsce oddalone nawet o 50 km od miejsca zdarzenia.Początek formularza

4. Kiedy warto wezwać policję do kolizji?

 • kiedy sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia,
 • kiedy nie wiemy, który uczestnik była sprawcą kolizji,
 • kiedy wersje obu stron są rozbieżne,
 • kiedy mamy podejrzenie, że drugi kierowca może być nietrzeźwy,
 • kiedy mamy wątpliwości co do dokumentów drugiego kierowcy,
 • jeśli ktoś z uczestników kolizji został ranny lub w inny sposób ucierpiał na zdrowiu.

Powyższe rozważania jednoznacznie wskazują na rangę dokumentu jakim jest oświadczenie o kolizji, a także konieczność jego rzetelnego sporządzenia. Konieczne jest aby oświadczenie przedstawiało zgodny z prawdą opis zdarzenia drogowego.


Do pobrania: OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJA- A A+
A A A