Obowiązki właścicieli psów

Bycie właścicielem psa nie wiąże się jedynie z przyjemnością posiadania wiernego i oddanego kompana, lecz pociąga za sobą całkowitą odpowiedzialność za jego zachowanie oraz szereg obowiązków nałożonych przez prawo. Najważniejszą kwestią jest, iż pies nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania radości i cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, opiekę i ochronę.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2013, poz. 856 z późn. zm.) każdy właściciel psa zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie warunki do życia. Zwierzę powinno mieć dostęp do pomieszczenia, które uchroni je przed zimnem, upałami oraz opadami atmosferycznymi. Pomieszczenie to również powinno mieć dostęp do światła dziennego oraz być na tyle duże, aby pies miał możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Właściciel lub opiekun psa winien jest zapewnić mu odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Pamiętać również należy, iż pies nie może być trzymany na uwięzi w sposób stały dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby lub w taki sposób, który powoduje u niego uszkodzenie ciała albo cierpienie oraz niezapewniający mu możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Właściciel lub opiekun czworonoga nie może także, poza ogrodzonym terenem prywatnym uniemożliwiającym psu wyjście, puszczać psa bez możliwości jego kontroli oraz bez oznakowania, które umożliwi identyfikację właściciela lub opiekuna. Ustawa o ochronie zwierząt w art. 10a ust. 3 i 4 co prawda nie nakazuje w sposób jednoznaczny wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu, nie precyzuje także w jaki sposób kontrola nad zwierzęciem ma być sprawowana. Na marginesie nadmienić należy, iż obowiązek prowadzenia psa w kagańcu i na smyczy wynika przeważnie z regulacji zawartych w prawie miejscowym oraz często może wynikać również z regulaminów wewnętrznych np. przewoźników.

Naruszenie nakazów i zakazów nałożonych przez ustawę o ochronie zwierząt nie pozostaje bez konsekwencji. Zostały one unormowane w art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym m.in. właściciel lub opiekun psa za naruszenie nałożonych na niego obowiązków może podlegać karze aresztu lub grzywny. Dodatkowo w razie ukarania za przedmiotowe wykroczenie może zostać orzeczony przepadek zwierzęcia oraz nawiązka w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Ponadto ustawodawca zastrzegł, iż usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo jest również karalne.

 

Kolejnym ważnym obowiązkiem właścicieli i opiekunów psów, o którym często się zapomina, jest sprzątanie po swoich pupilach. Na obszarze każdej gminy obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalany przez Radę Gminy. W Regulaminie tym znajdują się zapisy dotyczące m.in. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta, których głównym celem jest ochrona przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych osób oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, dla przykładu psimi odchodami. Zgodnie zaś z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2016, poz. 250) osoby, które nie przestrzegają zapisów Regulaminu podlegają karze grzywny.

Bardzo ważnym obowiązkiem właściciela lub opiekuna psa jest obowiązek jego szczepienia. W myśl art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1539) psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Pierwsze szczepienie psa przeciwko wściekliźnie powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Kto zaś uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 85 ust 1a ww. ustawy podlega karze grzywny.

I ostatnia, ale nie mniej ważna kwestia odpowiedzialności właściciela i opiekuna psa za zachowanie zwierzęcia. W myśl art. 77 Kodeksu wykroczeń (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, t.j. Dz. U. 2015, poz. 1094) kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  Za zwykłe środki ostrożności należy rozumieć środki tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla trzymania danej rasy psa. Zwykłe środki ostrożności trzymania psa powinny być dodatkowo uzależnione od cech charakteru czworonoga oraz ewentualnego, potencjalnego zagrożenia, jakie może on stworzyć. Nakazowe środki ostrożności to z kolei takie sposoby ostrożnego postępowania, które zostały określone w obowiązujących przepisach prawa m.in. w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wskazać przy tym należy, iż zachowanie zwykłych albo nakazanych środków ostrożności obowiązuje w każdym momencie trzymania zwierzęcia, a zatem zarówno na spacerze, jak i w czasie przewożenia, trzymania na terenie ogrodzonym, w pomieszczeniu, czy też w innych podobnych okolicznościach. Znamiennym jest, iż wykroczenie to można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, a za skutki zachowania się psa właściciel lub opiekun czworonoga będzie odpowiadał tylko w sytuacji ich zaistnienia oraz w zależności od ich efektów oraz dobra, przeciwko któremu to zachowanie zwierzęcia było skierowane.

Oznacza to, że właściciel lub opiekun czworonoga powinien zadbać o to, aby jego pupil nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt. Nie można pozwolić na to, aby pies wchodził w kontakt z innymi ludźmi bez ich wyraźnego życzenia i pozwolenia. Pies nie powinien także szczekać i być wobec innych ludzi agresywny. Powyższe zasady dotyczą również interakcji czworonoga z innymi zwierzętami, jakie może spotkać na spacerze.

Autor: Lidia Makarewicz

 

 


A- A A+
A A A