Obowiązki pracodawcy. cz. I

Obowiązki pracodawcy zostały wskazane w art. 94 Kodeksu pracy[1]. Ujęty we wskazanym artykule katalog nie jest katalogiem zamkniętym i obowiązki pracodawcy zostały zawarte również w innych częściach Kodeksu pracy, mogą one również wynikać z innych aktów, np. porozumień zbiorowych czy nawet z umowy o pracę[2].

Obowiązki pracodawcy związane z rozpoczęciem zatrudnienia pracownika obejmują: obowiązek zaznajomienia pracownika podejmującego pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku praz podstawowymi uprawnieniami przysługującymi pracownikowi. Zaznajomienie pracownika z zakresem obowiązków może mieć formę ustną lub pisemną, może być dokonane bezpośrednio przez pracodawcę lub osobę przez pracodawcę wskazaną. Bardzo często następuje to poprzez przedstawienie pracownikowi zakresu obowiązków (czynności)[3], który może być elementem umowy o pracę.

Do obowiązków pracodawcy należy organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracownika, przy wykorzystaniu jego uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Można w tym wypadku mówić o postulatach/zaleceniach kierowanych przez ustawodawcę pod adresem pracodawców, bo organizowali pracę w taki sposób, by swój czas pracy pracownik wykorzystywał efektywnie. Pracodawca winien przy tym uwzględniać również indywidualne cechy pracownika i posiadane przez niego kwalifikacje. Pracodawca ma również obowiązek organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie. Wymaga to w szczególności wprowadzania przerw w pracy (obowiązek ten wynika wprost z art. 145 k.p.).

Autor: dr Joanna Juchniewicz

[1] Tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040, (k.p.).

[2] S. Dricziński, Komentarz do art. 94, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, (red.) K. Baran, Lex online, 2018; D. Dzienisiuk, J. Skoczyński, Komentarz do art. 94, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, (red.) L. Florek, Lex online 2017.

[3] S. Dricziński, Komentarz do art. 94, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, (red.) K. Baran, Lex online, 2018.


A- A A+
A A A