Kto jest krewnym a kto powinowatym?

W codziennym życiu nierzadko możemy natrafić na terminy pokrewieństwo lub powinowactwo, które odgrywają znaczącą rolę w wielu regulacjach prawnych. Pojęcia te zostały zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 617 i 618 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Za osoby spokrewnione należy rozumieć osoby pochodzące od wspólnego przodka. Przyjmuje się, iż pojęcie „rodzeństwo” obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, ale również przyrodnie, gdyż nie jest koniecznym, aby osoby spokrewnione miały tych samych rodziców. Wystarczy, aby miały jednego wspólnego rodzica.

Pokrewieństwo występuje w linii prostej oraz w linii bocznej. Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, czyli tak zwani wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) oraz zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.). Z kolei krewnymi w linii bocznej są osoby pochodzące od wspólnego przodka, jednocześnie nie będące krewnymi w linii prostej tj. rodzeństwo, bratankowie, siostrzeńcy, ciotki, wujkowie, kuzyni itp. Stopień pokrewieństwa określa się wedle liczby urodzeń, na skutek których pokrewieństwo powstało. Dla przykładu rodzice są krewnymi pierwszego stopnia w linii prostej względem swojego dziecka rodzic → dziecko), zaś dziadkowie względem wnuków są krewnym drugiego stopnia w linii prostej, gdyż dzielą ich dwa urodzenia (dziadek → rodzic → wnuk). Z kolei siostra jest krewną drugiego stopnia w linii bocznej względem swojego brata, ponieważ pomiędzy nimi zawsze występują dwa urodzenia (siostra → rodzic → brat). Bratanek natomiast jest krewnym trzeciego stopnia w linii bocznej, gdyż występują trzy urodzenia (siostra → rodzic  → brat → bratanek).

Powinowactwo natomiast oznacza stosunek rodzinny powstały w następstwie zawarcia małżeństwa między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Oznacza to, że małżonek przynależy do rodziny współmałżonka, aczkolwiek nie pochodzą oni od wspólnego przodka i w związku z tym małżonek nie może zaliczyć rodziny współmałżonka do swoich krewnych.

Powinowactwo powstaje w chwili zawarcia małżeństwa i trwa nadal mimo jego ustania.

Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Autor: Lidia Makarewicz


A- A A+
A A A