Kiedy możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich?

Zdarzają się sytuacje, kiedy mamy przeświadczenie, że swoim działaniem jakiś organ administracji naruszył nasze prawa, ale nie wiemy do kogo się zwrócić o pomoc. Pamiętajmy, że w takich przypadkach pomocy szukać możemy u Rzecznika Prawa Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem państwa, powołanym w celu ochrony praw i wolności jednostki, przed działaniami organów administracji publicznej – samorządowej i rządowej, a także do stania na straży zasady równego traktowania.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócić się mogą obywatele polscy, obywatele innych państw, bezpaństwowcy, grupy obywateli czy organizacje społeczne.

W jakich sprawach możemy zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich? Ponieważ urząd RPO powstał, by chronić jednostkę przed działaniami administracji, do Rzecznika Praw Obywatelskich możemy się zwrócić zawsze, ilekroć w naszym odczuciu zostały naruszone nasze prawa lub wolności. Może to mieć miejsce poprzez działania organów administracji, a także w sytuacji gdy organy administracji nie podejmują działań, do których są zobowiązane.

Składając wniosek do Rzecznika pamiętajmy, że nie musi on spełniać żadnych szczególnych warunków formalnych. Wystarczy, że będzie zawierał przedstawienie sprawy oraz podpis. Wniosek możemy również złożyć w imieniu innej osoby. Wnioski mogą być przesyłane tradycyjną drogą pocztową, za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie RPO oraz osobiście.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek, który do niego wpłynie. Nie jest to równoznaczne z merytorycznym rozpatrzeniem sprawy. Jeżeli RPO uzna, że sprawa nie mieści się w zakresie jego uprawnień pozostawi ją bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę. Natomiast gdy RPO uzna, że jest właściwy może: wskazać wnioskodawcy przysługujące mu środki działania, przekazać sprawę właściwemu organowi bądź podjąć sprawę.

Autor: Joanna Juchniewicz


A- A A+
A A A