Jak szybko i skutecznie odzyskać pożyczone pieniądze od nierzetelnego dłużnika

Obecnie zdecydowanej większości osób odzyskiwanie pożyczki od nierzetelnego dłużnika kojarzy się z długim czasem oczekiwania na proces w sądzie, nękaniem dłużnika poprzez licznie działające na rynku prawniczym firmy windykacyjne, a także sporymi kosztami w związku z postępowaniem sądowym, a następnie postępowaniem egzekucyjnym. Jednak nie w każdym wypadku proces odzyskiwania pożyczonych pieniędzy musi zająć dużo czasu. Nie każde postępowanie musi oznaczać długi, żmudny proces, zakończony kilkoma rozprawami przed wydaniem wyroku w sprawie.

W sprawach oczywistych, gdzie nie mamy dużej liczby spornych informacji co do okoliczności zawarcia pożyczki, czytelnie sporządzony pozew umożliwia sędziemu, bądź referendarzowi sądowemu rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu niejawnym. Co to oznacza? W sprawie dotyczącej zwrotu pożyczonych pieniędzy nie zostanie wyznaczony terminu rozprawy. Nie zaistnieje także konieczności wysłuchania obu stron postępowania, czy świadków zdarzenia.

Sąd w takim trybie postępowania uznaje, że sprawa jest na tyle czytelna, że bazuje tylko i wyłącznie na dokumentach dołączonych do pozwu w sprawie przez wierzyciela. Dodatkowo jasno sformułowane żądanie w pozwie oraz ścisłe i precyzyjne uzasadnienie to postawa do wydania nakazu zapłaty w jednym z uproszczonych trybów postępowania sądowego, w tym wypadku w trybie postępowania upominawczego.

Po uwzględnieniu roszczenia przez Sąd oraz zakończeniu sprawy poprzez wydanie nakazu zapłaty niezbędne jest prawidłowe doręczenie orzeczenia stronom postępowania, czyli pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy.

Jeżeli to pożyczkodawca odbierze korespondencję sądową, a w niej nakaz zapłaty, wówczas przez pewien czas powinien oczekiwać na uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie. Jest to stan, w którym dłużnik ma ustawowo przewidziany termin dwóch tygodni na sporządzenie sprzeciwu od wydanego w sprawie nakazu zapłaty, ale tego zaniechał. W zdecydowanej większości wypadków czas oczekiwania na prawomocność orzeczenia wynosi około 1 miesiąca. Okres uzależniony jest od spełnienia wymogu prawidłowego doręczenia korespondencji przez Sąd stronie pozwanej, czyli nierzetelnemu pożyczkobiorcy. Od otrzymania nakazu zapłaty w sprawie warto pilnować prawomocności wyroku, ponieważ umożliwia to podjęcie dalszych działań w sprawie zmierzających bezpośrednio do przymusowego wyegzekwowania udzielonej pożyczki od dłużnika przez komornika sądowego w sytuacji, gdy nierzetelny pożyczkobiorca w dalszym ciągu będzie zwlekać ze spłatą zadłużenia. Informacje odnośnie toku postępowania, a w tym te dotyczące uprawomocnienia się orzeczenia, udzielane są zazwyczaj przez pracowników biura obsługi interesantów funkcjonującego przy danym sądzie rejonowym, w którym zapadło orzeczenie. Odbywa się to bezpośrednio, tj. możemy uzyskać te informacje w sądzie od jednego z pracowników oraz pośrednio poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na jeden z numerów widocznych na stronie internetowej danego sądu. Obecnie w czasie pandemii praktycznie wszystkie sądy zachęcają interesantów do korzystania z kontaktu telefonicznego.

Natomiast jeżeli dłużnik odbierze korespondencję z sądu oraz w terminie dwóch tygodni od chwili doręczenia nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i załączników sprzeciwi się obowiązkowi zapłaty zadłużenia i złoży do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty, wówczas sąd będzie zobowiązany do wyznaczenia terminu rozprawy i umożliwienia wierzycielowi odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty. W takim wypadku pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca będą procesować się o zwrot pożyczonych pieniędzy już w zwykłym postępowaniu, które najczęściej zostanie zakończone wydaniem wyroku w sprawie.

Na potrzeby niniejszego artykułu został również opracowany ogólny wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym. W pozostawione do wypełnienia miejsca należy wpisać informacje odnośnie konkretnej sytuacji. Po uzupełnieniu wszystkich danych do pozwu, przygotowaniu zwięzłego uzasadnienia oraz zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do sprawy warto, aby przygotowane pismo przeanalizował prawnik. W sytuacji kiedy pozew wypełniony jest prawidłowo należy pamiętać o przygotowaniu pozwu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy wraz z załącznikami. Zazwyczaj w trzech egzemplarzach po jednym dla sądu, dłużnika oraz dla osoby wnoszącej pozew, a także po potrzebie uiszczenia opłaty od pozwu na rachunek bankowy sądu, który ma rozpatrzyć sprawę.

Opłata od pozwu w sprawie po ostatnich zmianach w procedurze cywilnej została ujednolicona. Jej wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, czyli od samej kwoty udzielonej pożyczki, bez odsetek oraz innych dodatkowych kosztów z tytułu nieterminowej spłaty zadłużenia. Jeżeli ponownie pojawia się problem w wykonaniu opłaty od pozwu w odpowiedniej wysokości, wówczas można ponownie zwrócić się o pomoc do pracownika biura obsługi interesantów przy danym sądzie rejonowym, ewentualnie do prawnika działającego na punkcie nieodpłatnych porad prawnych/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Do pobrania: WZÓR POZWU O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM


Autor Mikołaj Mucha 


A- A A+
A A A