Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19

Z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 od dnia 12 marca 2020 roku zamknięto wszystkie placówki oświatowe w Polsce. Z tego powodu większość rodziców będzie musiało zrezygnować z pracy w celu zapewnienia opieki swoim dzieciom. Rozwiązaniem powyższego problemu okazała się ustawa z dnia 2 marca 2020 roku zwana też „specustawą”, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje taki rodzaj zasiłku? Jak długo może być pobierany?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy z tytułu prowadzonej działalności).

Osoba, która spełnia powyższe warunki i chce skorzystać z zasiłku, powinna poinformować o tym swojego pracodawcę. Wyjątkiem są przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które takie oświadczenia składają bezpośrednio do ZUS-u.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, które uczęszczały do szkoły, przedszkola lub żłobka, a bezpośrednią przyczyną konieczności zapewnienia opieki jest zamknięcie tych obiektów. Oznacza to, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie mógł skorzystać rodzic dziecka, które przykładowo nie uczęszczało do placówki oświatowej, a konieczność zapewnienia opieki pojawiła się z uwagi na rezygnację opiekunki czy też członków rodziny.

Maksymalny okres, przez który można korzystać z zasiłku wynosi 14 dni i może być wykorzystany w okresie zamknięcia placówek oświatowych. Okres 14-dniowy przysługuje bez względu na ilość dzieci, oznacza to, że zarówno rodzicowi posiadającemu jedno dziecko jak i rodzicowi posiadającemu więcej niż jedno dziecko będzie przysługiwał zasiłek w wymiarze 14 dni. W przypadku, kiedy oboje z rodziców pracują, wówczas o zasiłek może wystąpić tylko jedno z nich. W tym miejscu warto również wskazać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni nie wlicza się do limitu 60 dni w roku, przysługującego z tytułu „ogólnego” zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że w przypadku wykorzystania 14-dniowego limitu rodzicowi będzie przysługiwał nadal zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę zasiłku opiekuńczego ustala się biorąc pod uwagę przychód z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ubezpieczony chce skorzystać z zasiłku. Podkreślenia wymaga również fakt, że zarówno zasiłek opiekuńczy jak i dodatkowy zasiłek opiekuńczy są finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że pracodawca nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Powyższe rozwiązanie jest ratunkiem dla rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom podczas zamknięcia placówek oświatowych. Warto jednak pamiętać, aby z powyższego rozwiązania korzystać z rozwagą i jedynie przy spełnieniu powyższych przesłanek. Nieuzasadnione korzystanie z zasiłku może pociągać za sobą konieczność zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.


Autor: apl. radcowski Monika BarkA- A A+
A A A