Co zrobić kiedy komornik zajmie konto, a my nie wiedzieliśmy o nakazie zapłaty?

Zdarzają się sytuacje, że nagle przychodzi pismo od komornika z informacją o zajęciu konta, a pracodawca informuje, że doszło do zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Osoby nie wiedzą dlaczego do tego doszło i pierwsze co robą, to dzwonią do komornika, żeby dowiedzieć się dlaczego zostało zajęte wynagrodzenie i konto. Co gorsza, od komornika dowiadują się, że wierzycielem jest podmiot, o którym w ogóle nie słyszały np. Best, Kruk, Prokura lub Ultimo.

Nieprawidłowy adres doręczenia

W takich sytuacjach najczęściej dłużnicy dowiadują się, że pierwotne doręczenie pisma z sądu było na inny adres, niż aktualny. Z akt sprawy sądowej wynika, że strona powodowa (wierzyciel) wskazała nieprawidłowy adres lub taki, pod którym pozwany już dawno nie mieszka. Wierzyciele często podają nieaktualne adresy zamieszkania, tak aby sąd nie mógł prawidłowo doręczyć pozwu i nakazu zapłaty, a pozwany nie mógł się skutecznie przed tym bronić. Niestety, jest to nagminna praktyka.

Wniosek o prawidłowe doręczenie pozwu

Trzeba wiedzieć, że należy szybko działać i w terminie 7 dni od momentu dowiedzenia się o zajęciu komorniczym (lub przejrzeniu akt sprawy w sądzie), wnieść do sądu wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu razem ze sprzeciwem lub wniosek o prawidłowe doręczenie pozwu z nakazem zapłaty.

W obu pismach należy wskazać, że pierwotne doręczenie pozwu i nakazu zapłaty było na błędny lub nieaktualny adres zamieszkania. Należy powołać dowody, które potwierdzają te twierdzenia np. zeznania świadków (rodzina, znajomi lub sąsiedzi) lub dokumenty z urzędów lub telekomunikacji, które od lat są wysyłane na aktualny adres zamieszkania. Bardzo ważne jest to, aby z dowodów (pism lub świadków) wynikało, że w okresie, w którym próbowano doręczyć pozew i nakaz, dana osoba tam nie mieszkała (lub nigdy nie mieszkała).

Konieczne jest poinformowanie sądu o tym, że o egzekucji dowiedziano się dopiero od komornika lub pracodawcy i wskazanie kiedy to nastąpiło. Na wniesienie wniosku jest siedem dnia od dnia zorientowania się o jaką sprawę chodzi np. od momentu zrobienia zdjęć akt w sądzie. Bardzo ważne jest również ustalenie na jaki adres były próby doręczenia pozwu i nakazu zapłaty, a także na jakiej podstawie powód (wierzyciel) dochodzi swojego roszczenia.

Uchylenie nakazu zapłaty

Kiedy sąd uzna, że doszło do nieprawidłowego doręczenia nakazu zapłaty i pozwu, uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty i zarządzi prawidłowe doręczenie pozwu oraz nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty traci swoją moc i należy o tym jak najszybciej powiadomić komornika, aby mógł umorzyć toczącą się egzekucję.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Od dnia prawidłowego doręczenia pozwu i nakazu zapłaty, jest czternaście dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Należy dokładnie przeanalizować pozew i załączniki, które są do niego dołączone. Najczęściej chodzi o jakąś starą pożyczkę, o której zapomniano, a nie została spłacona (lub właśnie została spłacona!). Warto sprawdzić, z którego jest roku, ponieważ mogło dojść do przedawnienia. Okres przedawnienia w sprawach o niespłacone pożyczki wynosi trzy lata. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. (…)

Roszczenie o pożyczkę na pewno jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (którą prowadził podmiot jej udzielający), więc warto w sprzeciwie podnieść zarzut przedawnienia.

Ważnym zarzutem jest również brak legitymacji powoda (wierzyciela) do występowania w sprawie. Najczęściej są to firmy windykacyjne, które skupują przedawnione wierzytelności od pierwotnych wierzycieli (np. banków, w których brano pożyczkę). Takie firmy z reguły nie przedstawiają w sądzie dowodu na to, że kupiły akurat tę konkretną wierzytelność – nie mają na to szczegółowej umowy, a tym bardziej umowy pożyczki. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego:

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Samo twierdzenie strony powodowej, że pozwany nie spłacił pożyczki nie powinno mieć znaczenia. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, musi jeszcze udowodnić, że ma prawo występować w sprawie jako strona procesu, a bez szczegółowej umowy cesji nie zrobi tego.

Podsumowanie

W piśmie koniecznie trzeba podnieść zarzuty:

  1. przedawnienia
  2. brak legitymacji procesowej
  3. spłacenia pożyczki.

Najważniejsze jednak jest udowodnienie, że doręczenie pozwu i nakazu zapłaty nastąpiło na nieprawidłowy adres zamieszkania. Jeżeli te zarzuty zostaną podniesione, można liczyć na to, że uda się wygrać sprawę i sąd oddali powództwo, a druga strona zwróci to co komornik pobrał w trakcie egzekucji.

Warto jednak pamiętać, że należy szybko działać i w terminie siedmiu dni od zorientowania się o co chodzi w sprawie, wnieść odpowiednie pismo do sądu.

W załączeniu można pobrać projekt pisma, które należy wnieść w sytuacji nieprawidłowego doręczenia pozwu i nakazu zapłaty.

Autor: MARCIN KOZŁOWSKI


Do pobrania: Wniosek o prawidłowe doręczenie pozwu oraz nakazu zapłaty


A- A A+
A A A