Child Alert

  1. Czym jest system Child Alert?

Child Alert (CA) jest to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów. Policja sporządza specjalny komunikat, którego treść zawiera podstawowe informacje na temat zdarzenia i zaginionego dziecka.

Każde zaginięcie osoby powoduje prowadzenie przez Policję działań poszukiwawczych. Ale nie każde zaginięcie uruchamia Child Alert. Aby ten system alarmowy został uaktywniony muszą być spełnione ściśle określone kryteria. Policjant przyjmując zawiadomienie o zaginięciu dziecka jednocześnie analizuje wszystkie dostępne informacje związane z zaginięciem pod kątem zasadności uruchomienia systemu Child Alert. Gdy okoliczności zdarzenia wypełniają wszystkie kryteria alertu – decyzja o uruchomieniu CA podejmowana jest niezwłocznie. Im mniej czasu upłynie od zaginięcia dziecka do uruchomienia systemu, tym większa szansa na jego odnalezienie.  Włączenie alertu następuje na wniosek jednostki policji prowadzącej poszukiwania zaginionego dziecka. Wniosek ten trafia do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Decyzję o uruchomieniu systemu Child Alert oraz o przygotowaniu specjalnego komunikatu o zaginięciu dziecka podejmuje Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP pełniący jednocześnie funkcję szefa CPOZ, samodzielnie lub po konsultacji z doraźnie powoływanym w tym celu zespołem doradczym.  Nieodnalezienie dziecka w trakcie trwania Child Alertu nie powoduje zamknięcia poszukiwań. Niezależnie od funkcjonowania Child Alert policja jest zawsze zobowiązana do wykonywania szeregu czynności zmierzających do odnalezienia poszukiwanego dziecka.  

Child Alert wspierany jest w całej Unii Europejskiej przez infolinię 116 000, która została zaprojektowana do zgłaszania zaginięć dzieci i świadczenia pomocy rodzinom, w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka. W celu wsparcia systemu, w Polsce w ramach systemu Child Alert został uruchomiony ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym można przekazywać wiadomości, które mogą mieć związek z zaginionymi dziećmi. Dawniej pod numerem 995 działało pogotowie komunikacji miejskiej.


2. Historia systemu

System działa w Polce od 20 listopada 2013 r. Do tej pory był użyty sześć razy, pierwszy raz w kwietniu 2015 roku. Za każdym razem, kiedy go wdrażano w kraju, dziecko zostało odnalezione. Child Alert to procedura działająca obecnie w 28 europejskich krajach, a także w USA, Kanadzie i Meksyku. Służy szybkiemu i skutecznemu poszukiwaniu osób poniżej 18 roku życia, dzięki m.in. szerokiemu rozpowszechnieniu wizerunku zaginionego za pośrednictwem dostępnych mediów. W Europie Child Alert funkcjonuje w 16 krajach członkowskich Unii EuropejskiejBelgiiBułgarii, na Cyprze, w Czechach, we Francji, w GrecjiHiszpaniiHolandiiIrlandiiNiemczechPolscePortugaliiRumunii, na Słowacji i we Włoszech. Od 31 marca 2015 system aktywny jest na Słowacji. Docelowo Child Alert będzie działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Na terenie Polski, w przypadku wdrożenia systemu Child Alert działa 30 linii telefonicznych, które są obsługiwane przez 5 operatorów i 5 oficerów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. System pozwala także na identyfikację rozmówców i nagrywanie rozmów telefonicznych.


3. Kryteria ogłaszania Child Alert

Nie każdy przypadek zaginięcia dziecka kwalifikuje się do uruchomienia systemu Child Alert. Zarządzenie Nr 48 Komendanta Głównego Policji z 28 czerwca 2018 r. dokładnie wskazuje przesłanki, które muszą być łącznie spełnione do uruchomienia systemu:
1) osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia;
2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności albo jej życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone;
3) uzyskano pisemną zgodę od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego;
4) z posiadanych przez policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej;
5) uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu.

W czasie trwania Child Alert wszystkie jednostki organizacyjne policji, a tym samym wszyscy policjanci, zobowiązani są do zbierania informacji na temat zaginionego dziecka i przekazywania ich do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.

W przypadku zaginięcia dziecka i uruchomienia Child Alert każda informacja jest ważna. Nawet, gdy nie jesteś przekonany, że Twoje informacje mogą się przydać, zadzwoń na numer 995, przekaż je Policji. Każda taka informacja może okazać się pomocna w odnalezieniu dziecka. Natomiast jej przemilczenie może odebrać szansę na szybkie i skuteczne działanie osób zaangażowanych w poszukiwania.  A- A A+
A A A