Jak złożyć pozew o rozwód?

Rozpoznanie sprawy o rozwód następuje w procesie sądowym i toczy się według przepisów o postępowaniach odrębnych – postępowaniu w sprawach małżeńskich, uregulowanych odpowiednio w przepisach art. 425 – 446 Kodeksu postępowania cywilnego. Prawo do wystąpienia z powództwem o rozwód przysługuje każdemu z małżonków. Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł[1], której  dowód uiszczenia należy dołączyć  do pozwu jako załącznik. Oprócz tego pozew powinien zawierać[2]:

  • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda,
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego,

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:

  • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
  • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.

Pisząc pozew o rozwód nie możemy zapomnieć o odpowiednim uzasadnieniu, w którym należy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa. Gotowy pozew należy złożyć w Biurze podawczym odpowiedniego Sądu Okręgowego w dwóch egzemplarzach razem ze wszystkim niezbędnymi załącznikami np :

  • skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie.

Późniejszymi konsekwencjami złożenia pozwu o rozwód jest orzeczenie rozwodu, które skutkuje ustaniem małżeństwa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia po 21 dniach od daty wydania wyroku przez Sąd jeśli żadna ze stron nie wniesie apelacji, w przypadku kiedy zostanie wniesiona apelacja prawomocność liczy się od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji. Wyrok sądu orzekający rozwód ma charakter konstytutywny, oznacza to, że kształtuje nową sytuację prawną pomiędzy stronami. Wyroki w sprawach małżeńskich, a więc nie tylko  w sprawach  o  rozwód, lecz również w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz o separację korzystają  z rozszerzonej prawomocności – wyrok prawomocny, w części rozstrzygającej o niemajątkowych sprawach małżeńskich, wywiera skutek także wobec osób trzecich (erga omnes).

[1] Art. 26 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

[2] http://www.gdansk.so.gov.pl/pozew-o-rozwod

 

Autor: Kinga Oklińska


A- A A+
A A A