Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który mieszka na jej terytorium zobowiązany jest posiadać ważny dowód osobisty.  Pamiętać należy, iż dowód osobisty jest wydawany z określonym okresem ważności i wynosi on zasadniczo 10 lat. Po upływie tego okresu dowód osobisty należy wymienić. Znamiennym przy tym jest, iż z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu.

            Ustawodawca przewidział także katalog przypadków, w których powinno się wymienić dowód osobisty na nowy niezwłocznie. Musi to nastąpić w sytuacji:

  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, np. zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego;
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Niedopełnienie tego obowiązku, tj. uchylanie się od posiadania lub wymiany dowodu osobistego, w myśl art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wiąże się z odpowiedzialnością karną, a mianowicie zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.

 

Autor: Lidia Makarewicz


A- A A+
A A A