Terminy wniesienia odwołania do sądu pracy

1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany Kodeksu pracy. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U., poz. 2255). Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi terminów na wniesienie odwołania do sądu pracy.

Do końca 2016 r. przepisy Kodeksu pracy uprawniały pracownika do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę. Z kolei w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę, pracownik mógł wnieść do sądu żądanie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Termin 14 dni przysługiwał również na wniesienie żądania nawiązania umowy o pracę i liczył się od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Wprowadzona zmiana wydłużyła i ujednoliciła wyżej wymienione terminy. Obecnie wynoszą one 21 dni – zarówno termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy oraz termin do wniesienia do sądu żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Niedotrzymanie terminu skutkować będzie oddaleniem powództwa, ale jeżeli do uchybienia terminu doszło bez winy własnej pracownika, to znaczy z przyczyn od niego niezależnych, może on wnieść do sądu pracy wniosek o przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek ten wnosi się do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. We wniosku o przywrócenie terminu trzeba uprawdopodobnić okoliczności, które  uzasadniają przywrócenie terminu.

Autor: Lidia Makarewicz


A- A A+
A A A