Regulamin serwisu internetowego fundacji TOGATUS PRO BONO

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.fundacja.togatus.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundacje Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/1, 10-544Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000403888 zwaną dalej Fundacją.

 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.

 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.

 4. Serwis umożliwia ponadto:

  • zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;

 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem i obowiązującym regulaminem Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.

II. Newsletter

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.

 2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.

 3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.togatus.pl po kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.

 4. Link aktywacyjny będzie ważny przez 7 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z Newsletteru, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.

 5. Aby korzystać z newsletteru obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newsletteru potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.

 6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.

 7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newsletteru.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

 3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.

 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail:info@fundacja.togatus.pl.Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl