Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Pyrzyckim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Pyrzycki i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Pyrzyckiego.


Lokalizacja punktu:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, lokal nr 17
74-200 Pyrzyce

gmina Pyrzyce
Urząd Miejski w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1, sala Nr 14
74-200 Pyrzyce

gmina Bielice
Urząd Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34, sala Nr 1,
74-202 Bielice

gmina Kozielice
Urząd Gminy Kozielice 73, sala Nr 8
74-204 Kozielice

gmina Lipiany
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Myśliborska 3, sala nr 16
74-240 Lipiany

gmina Przelewice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach 75, wejście C, sala C 4
74-210 Przelewice

gmina Warnice
Urząd Gminy w Warnicach 66, 74-201 sala Nr 2
74-201 Warnice

woj. zachodniopomorskie
Dni i godziny pracy punktu: W miesiącu grudniu 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 4, lokal nr 17, czynny będzie w następujących dniach:
- poniedziałki w godz. od 9.00 do 13.00 - porad udziela adwokat,
- wtorki - w godz. od 9.00 do 13.00 - porad udziela adwokat,
- środy – w godz. 9.00 – 13.00 - porad udzielają adwokat i radca prawny przemiennie
w jednym tygodniu radca prawny w kolejnym adwokat,
- czwartki – w godz. 9.00-13.00 porad udziela radca prawny,
- piątek – w godz. 9.00-13.00 - porad udziela radca prawny.
Uwaga:
W miesiącu grudniu 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony
we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego czynny będzie w następujących dniach :

- Gmina Pyrzyce - 4, 11, 13, 14, 18, 27, 28 grudnia - porad udziela radca prawny,
- Gmina Lipiany - 5, 12, 19 grudnia – porad udziela radca prawny,
- Gmina Bielice - 6, 20 grudnia – porad udziela radca prawny,
- Gmina Warnice - 7, 21 grudnia – porad udziela radca prawny,
- Gmina Kozielice - 1, 15, 29 grudnia – porad udziela radca prawny,
- Gmina Przelewice - 8, 22 grudnia – porad udziela radca prawny.Lokale będą czynne:
- w gminie Lipiany i Przelewice od godziny 11.00 do 15.00,
- w gminie Bielice od godziny 14.00 do 18.00,
- w gminach Kozielice, Warnice, Pyrzyce od godziny 9.00 do 13.00.

Usytuowanie poszczególnych lokali:
- gmina Pyrzyce – Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 14,
- gmina Bielice - Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, sala Nr 1,
- gmina Kozielice - Urząd Gminy Kozielice 73, sala Nr 8,
- gmina Lipiany - Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Myśliborskiej 3, sala nr 16,
- gmina Przelewice – Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach 75, wejście C,
sala C 4,
- gmina Warnice – Urząd Gminy w Warnicach 66, 74-201 sala Nr 2.

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Aleksandra Fedorowicz
Radca Prawny Robert Kisielewski

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wyżej w:
 • pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 • pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa wyżej w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
Osobie uprawnionej, o której mowa wyżej w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych wyżej.
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa wyżej w pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Porady Prawne

W przygotowaniu...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl