Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Ostrowskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Ostrowski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Ostrowskiego.


Lokalizacja punktu:
OSTRÓW MAZOWIECKAPUNKT NR 1:
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
ul. Nurska 150
07-320 Małkinia Górna

Urząd Gminy w Nurze
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur

PUNKT NR 2:
Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 15
07-300 Ostrów Mazowiecka
woj. mazowieckie
Dni i godziny pracy punktu: PUNKT NR 1 - MAŁKINIA GÓRNA:
Poniedziałek, Piątek: godz. 12:00 - 16:00
Środa, Czwartek: godz. 7:30 - 11:30

NUR:
Wtorek: godz. 7:30 - 11:30

PUNKT NR 2 - OSTRÓW MAZOWIECKA:
Poniedziałek - Piątek: godz. 08:00 - 12:00

ZAPISY:
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/133
tel: 884-938-188

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Michał Kulesza
Radca Prawny Marta Rucińska-Ojdana
Aplikant adwokacki Katarzyna Parafiańcyk-Golanko

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

✔️ sporządzenie projektu pisma;

✔️ nieodpłatną mediację;

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione będą mogły również skorzystać z mediacji, czyli pozasądowego sposobu doprowadzenia do porozumienia między stronami sporu. Mediacja obejmuje:

✔️poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

✔️przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

✔️przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

✔️przeprowadzenie mediacji;

✔️udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Porady Prawne

W przygotowaniu...

A- A A+
A A A