Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Mławskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Mławski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Mławskiego.


Lokalizacja punktu:
Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2
06-500 Mława

Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny 213 lok. 4
06-545 Lipowiec Kościelny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mazowiecka 61 lok. 3
06-516 Szydłowo

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48 lok. 7
06-513 Wieczfnia Kościelna

Urząd Gminy Strzegowo
Plac Wolności 32 lok. 9
06-445 Strzegowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 3
06-520 Dzierzgowo

Urząd Gminy Wiśniewo
Wiśniewo 86 lok. 2
06-521 Wiśniewo
woj. mazowieckie
Dni i godziny pracy punktu: PUNKT NR 1:
Poniedziałek: godz. 8:00 - 12:00 – LIPOWIEC KOŚCIELNY
Wtorek: godz. 12:00 - 16:00 – SZYDŁOWO,
Środa: godz. 8:00 - 12:00 – DZIERZGOWO,
Czwartek: godz. 10:00 - 14:00 – WIECZFNIA KOŚCIELNA,
Piątek: godz. 12:00 - 16:00 – STRZEGOWO

PUNKT NR 2:
Poniedziałek: godz. 10:00-14:00 – SZYDŁOWO
Wtorek: godz. 12:00-16:00 – WIŚNIEWO
Środa: godz. 12:10-16:10 – WIECZFNIA KOŚCIELNA
Czwartek: godz. 8:00-12:00 – STRZEGOWO
Piątek: godz. 8:00-12:00 – MŁAWA


Telefon Kontaktowy: Zapisy: Starostwo Powiatowe: tel. 23-655-29-03 Dzierzgowo: tel. 23-653-30-15 Lipowiec: tel. 23-653-30-15 Strzegowo: tel. 23-679-40-04 Szydłowo: tel. 23-655-40-19 Wieczfnia Kościelna: tel. 23-654-00-04 wew. 10 Wiśniewo: tel. 23-655-70-24

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Joanna Mossakowska
Radca Prawny Marcin Mossakowski
Radca Prawny Marta Falkiewicz

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

✔️ sporządzenie projektu pisma;

✔️ nieodpłatną mediację;

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione będą mogły również skorzystać z mediacji, czyli pozasądowego sposobu doprowadzenia do porozumienia między stronami sporu. Mediacja obejmuje:

✔️poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

✔️przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

✔️przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

✔️przeprowadzenie mediacji;

✔️udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Porady Prawne

W przygotowaniu...

A- A A+
A A A