Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Grudziądzkim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Grudziądzki i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.


Lokalizacja punktu:
Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie
Rogóźno 91c
86 - 318 Rogóźno
Czynne:
Poniedziałek 15:00 - 19:00

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
Czynne:
Wtorek 12:00 - 16:00 (w tygodniach nieparzystych roku)
Wtorek 15:00 - 19:00 (w tygodniach parzystych roku)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Marii Curie-Skłodowskiej 1
86-320 Łasin
Czynne:
Środa 15:00 - 19:00

Gminny Ośrodek Kultury
Świecie nad Osą 112
86-341 Świecie nad Osą
Czynne:
Czwartek 15:00 - 19:00

Urząd Gminy Gruta
Gruta 244
86-330 Gruta
Czynne:
Piątek 10:00 - 14:00
woj. kujawsko-pomorskie
Telefon Kontaktowy: 56 4514407

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Joanna Winiarska-Woźniak
Aplikant radcowski Michał Knoff

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

✔️ sporządzenie projektu pisma;

✔️ nieodpłatną mediację;

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione będą mogły również skorzystać z mediacji, czyli pozasądowego sposobu doprowadzenia do porozumienia między stronami sporu. Mediacja obejmuje:

✔️poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

✔️przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

✔️przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

✔️przeprowadzenie mediacji;

✔️udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Porady Prawne

W przygotowaniu...

A- A A+
A A A