Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Choszczeńskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Choszczeński i przy wsparciu organizacyjnym PowiatuChoszczeńskiego.


Lokalizacja punktu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach
Starogardzka 12
73-260 Pełczyce

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku
ul. Dworcowa 11
73-240 Bierzwnik

Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie
Jeziorna 2
73-220 Drawno


Informujemy, że w okresie od dnia 10.04.2019 r. – do dnia 31.08.2019 r.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdujący się obecnie w Centrum Informacji Turystycznej w "Spichlerzu" na ul. Jeziornej 2 w Drawnie zostaje przeniesiony do Klubu Seniora mieszczącego się na ul. Szkolnej 19 w Drawnie

Urząd Gminy w Krzęcinie
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin

Urząd Miejski w Reczu
ul. Ratuszowa 17
73-210 Recz

woj. zachodniopomorskie
Dni i godziny pracy punktu: PEŁCZYCE:
Poniedziałek: godz. 15.00 - 19.00
BIERZWNIK:
Wtorek: godz. 11.30 - 15.30
DRAWNO:
Środa: godz. 8.00 - 12.00
KRZĘCIN:
Czwartek: godz. 12.00 - 16.00
RECZ:
Piątek:
12.00 - 16.00

ZAPISY:
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/116
tel: 884-938-188

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Adwokat Łukasz Kaliszewski
Radca Prawny Karolina Jankowska- Mazur

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

✔️ sporządzenie projektu pisma;

✔️ nieodpłatną mediację;

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione będą mogły również skorzystać z mediacji, czyli pozasądowego sposobu doprowadzenia do porozumienia między stronami sporu. Mediacja obejmuje:

✔️poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

✔️przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

✔️przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

✔️przeprowadzenie mediacji;

✔️udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Porady Prawne

W przygotowaniu...

A- A A+
A A A