Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Miastem Olsztyn realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Miasto Olsztyn i przy wsparciu organizacyjnym Miasta Olsztyn.


Lokalizacja punktu:
Urząd Miasta Olsztyna
ul. Wyzwolenia 30
10-900 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Dni i godziny pracy punktu: Poniedziałek: godz. 8:00 - 12:00 oraz godz. 12:30 - 16:30
Wtorek: godz. 7:30 - 11:30 oraz godz. 12:00 - 16:00
Środa: godz. godz. 7:30 - 11:30 oraz godz. 12:00 - 16:00
Czwartek: godz. 7:30 - 11:30 oraz godz. 12:00 - 16:00
Piątek: godz. 7:30 - 11:30 oraz godz. 12:00 - 16:00

Telefon Kontaktowy: ZAPISY - 507 410 198 w godz. 10.00 - 13.00

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Kamila Połeć
Radca Prawny Aleksandra Wymentowska
Radca Prawny Paweł Sobczak
Radca Prawny Mirela Korsak
Radca Prawny Cezary Romanowski
Radca Prawny Patryk Wisiński
Apl. radcowski Artur Jaworski

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

✔️ sporządzenie projektu pisma;

✔️ nieodpłatną mediację;

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione będą mogły również skorzystać z mediacji, czyli pozasądowego sposobu doprowadzenia do porozumienia między stronami sporu. Mediacja obejmuje:

✔️poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

✔️przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

✔️przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

✔️przeprowadzenie mediacji;

✔️udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Porady Prawne

W przygotowaniu...

A- A A+
A A A